Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Struktura organizacyjna

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku przez dyrektora. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.10.2013 r., godz. 10.35
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 04.03.2015 r., godz. 13.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.03.2015 r., godz. 13.51Adam PodemskiEdycja strony
05.12.2013 r., godz. 11.39Adam PodemskiEdycja strony
14.10.2013 r., godz. 10.35Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1130 razy.