O przedszkolu

Przedszkole mieści się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej i jest jedyną publiczną placówką tego typu na terenie gminy Dąbrówka. Budynek został wybudowany w latach 1956- 1957 przy bardzo dużym udziale mieszkańców Dręszewa.

1 października 1977r. decyzją Gminnego Dyrektora Szkół, pana Mieczysława Wawryło, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania wydano pozwolenie na zorganizowanie przedszkola typu wiejskiego przy Filii Szkoły Podstawowej w Dręszewie. Powierzono nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad działalnością przedszkola pani Annie Przyborowskiej.

Pierwsza grupa dzieci uczęszczająca do przedszkola liczyła 15 6-latków z Dręszewa i Marianowa.

W roku szkolnym 1978/79 liczba dzieci zwiększyła się do 60 osób. Dzieci były dowożone autobusem szkolnym pod opieką wychowawczyni pani Jadwigi Rasińskiej. Były to dzieci z obwodu szkolnego Zbiorczej Szkoły Gminnej w Dąbrówce: czyli z Chajęt, Karpina, Małopola, Stanisławowa, Laskowa, Dąbrówki, Trojan, Dręszewa i Marianowa.

W roku 1979 w przedszkolu powstała nowa grupa dzieci w wieku od 3- do 5 lat. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny było wówczas Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce, z delegaturą w Wyszkowie.

Od 1987 r. do sierpnia 1998r. funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani Jadwiga Rasińska.

W roku 1990 placówka została przejęta przez Samorząd Gminy Dąbrówka i w związku z czym przekształcona w Przedszkole Samorządowe. Od tego czasu obsługa finansowa prowadzona jest przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego w Dąbrówce. Od września 1998 r. Samorząd Gminy powierzył funkcję dyrektora pani Mariannie Sadowskiej, którą pełniła do 2013r. Od 2013r. funkcję dyrektora przedszkola pełni pani Bożena Kaszuba.

W roku 1998, na wniosek Rady Pedagogicznej, grupom przedszkolnym nadano nazwy: Krasnale, Biedronki i Ekoludki.

Od roku 1999 nadzór pedagogiczny objęło Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W związku z reformą edukacji wprowadzono wiele zmian w pracy przedszkola i w pracy Rady Pedagogicznej. Opracowana została wizja i misja przedszkola, której hasło przewodnie brzmi: "Tworzymy przedszkole przyjazne dziecku i otwarte dla rodziców". W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej i Konwencją Praw Dziecka. Został opracowany również "Kodeks Przedszkolaka", który znają i przestrzegają wszyscy wychowankowie.

W roku 2002, w rocznicę 25-lecia istnienia przedszkola na wniosek dyrektora przedszkola Rada Gminy nadała Przedszkolu Samorządowemu imię pod "Wesołym Ekoludkiem". Opracowano wówczas logo naszej placówki, którym został "Wesoły Ekoludek" Nadane imię pobudziło społeczność przedszkolną do rozszerzenia działalności o tematykę ekologiczną a tym samym rozbudzania zamiłowania do przyrody i rozwijania świadomości ekologicznej naszych wychowanków.

W marcu 2004r. powstał DEKALOG EKOLOGICZNY "Na ratunek Ziemi" na podstawie dekalogu Św. Franciszka z Asyżu - patrona ekologów.

1 grudnia 2008 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej części budynku przedszkola na piętrze. W przedszkolu poprawiła się baza lokalowa, przybyły nowe estetyczne sale, w których bawiąc uczą się dzieci 5 i 6 letnie. We wszystkich salach wymieniono meble, stoliki, krzesełka, zmodernizowano także w niewielkim stopniu zaplecze techniczne-kuchnię, wymieniono szafki w szatniach.

Od roku szkolnego 2009/2010 w przedszkolu istnieje 5 grup: Krasnale, Muchomorki, Biedronki, Stokrotki i Ekoludki.

W listopadzie 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Placu Zabaw, ufundowanego przez ludzi Wielkiego Serca, a głównym Sponsorem był bank Polski PKO z siedzibą w Warszawie oraz rodziców naszych wychowanków.

W okresie od 1 października 2011roku do 31 marca 2012 roku w przedszkolu realizowane były projekty współfinansowane przez Unię Europejską zatytułowane "Dajmy szansę naszym dzieciom" i przeznaczone były dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Celem głównym projektu było wsparcie dzieci przedszkolnych w procesie samodzielnego zdobywania wiedzy i wykształcenie umiejętności ułatwiających start w dalszej edukacji oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie z uwzględnieniem równych szans dla dziewczynek i chłopców.

Rada Pedagogiczna we współpracy z personelem przedszkola stwarza swoim wychowankom radosną, przyjazną atmosferę, zapewniając dobrą opiekę wychowawczą, dbając o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci.

Chociaż warunki lokalowe znacznie się poprawiły to nadal brak jest sali gimnastyczno-widowiskowej oraz powiększenia części kuchennej. Przedszkole wychowuje młode pokolenie zgodnie z Dekalogiem Ekologicznym i naszą dewizą "Żyj z przyrodą w zgodzie".